مبانی تحلیل بازار های مالی وپیاده سازی آنها در پایتون

The basics of financial market analysis and their implementation in Python

04

مفاهیم مدیریت ریسک و سرمایه و تست استراتژی

Concepts of risk and capital management
and strategy testing

05

مصور سازی داده ها، امنیت شبکه و نقل و انتقال داده ها

Data visualization, network security and data transfer

06

01

مبانی بازارهای مالی و آشنایی با محیط بازارهای جهانی

Fundamentals of financial markets
and familiarity with the environment of global markets

02

مبانی استراتژی بازارهای مالی، اصول اولیه برنامه نویسی در فین تک

​The basics of strategy in financial markets and the basics of programming in fintech

03

مبانی معاملات آتی و معرفی و آماده سازی API در معاملات آتی

Basics of futures trading and introduction and preparation of API in futures trading