جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 1402/12/14

شركت سرمايه گذاری كشاورز(سهامی عام)

به شماره ثبت : 97061 باشماره شناسه ملی : 10101411100